מבחן תיווך 2019

מבחן המתווכים באנר קומבו מאוזן ארוך

מבחן תיווך 2019 אוטוטו עומד לצאת לדרך,ויעודכן בדף זה
בינתיים חשוב שתבינו איך מבחן תיווך 2019 הולך להיראות.

בגדול כל מבחני התיווך נראים אותו הדבר רק השאלות הם אחרות .
כאן תוכלו לקראות דוגמא למבחן תיווך של שנת 2017
וכך תבינו איך מבחן תיווך 2019 צריך להיראות.


מבחן תיווך 2019 יישאר ללא שינוי במתכונת

דוגמאות של שאלות המוצגות במבחן תיווך

2. הזוג יוסף וחנה רכשו דירה בת 4 חדרים מהקבלן י. כהן בפרויקט "רננים" שבחדרה. בחוזה המכר נקבע כי תאריך מסירת הדירה לרוכשים יהיה 1.5.2016. בשל עיכוב בבנייה, הדירה נמסרה בפועל לרוכשים באיחור, בתאריך 15.7.2016.

בנסיבות העניין, האם בני הזוג יוסף וחנה זכאים לפיצוי מקבלן!

א. לא, מכיוון שבחוזה המכר לא סוכם על פיצוי בשל איחור במסירת הדירה.

ב . לא, מכיוון שלא עברו שלושה חודשים מהמועד שנקבע בחוזה למסירת הדירה.

ג . כן, גם ללא הוכחת נזק.

ד . כן, אולם רק אם הרוכשים יוכיחו את הנזק שנגרם להם בשל האיחור.

3. רחל בעלת דירת מגורים הרשומה בלשכת רישום המקרקעין. על הדירה רשומה זכות קדימה לטובת אחיינה דוד. לימים הבת של רחל נישאה ורחל מעוניינת לתת במתנה את הדירה לבת שלה. דוד טען בפני רחל כי עליה להציע לו קודם את הדירה בשל זכות הקדימה שלו.

בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
 

א. רחל צריכה להציע קודם את הדירה לדוד, מאחר שרשומה לטובתו זכות קדימה.

ב. רחל לא צריכה להציע קודם את הדירה לדוד, מאחר שזכות קדימה לא תחול על העברה ללא תמורה.

ג . רחל לא צריכה להציע קודם את הדירה לדוד, מאחר שזכותה להעביר נכס לבן משפחה קרוב, בתמורה או לא בתמורה, גם אם רשומה זכות קדימה על הנכס.

ד . רחל לא צריכה להציע קודם את הדירה לדוד, בעל זכות הקדימה, ותוכל להעביר לבת שלה את הדירה רק לאחר קבלת אישור מהמפקח על המקרקעין.
 

4. זכויותיו של איתמר בדירה בעפולה, שנבנתה ע״י עמידר, רשומות ברשות (במינהל) מקרקעי ישראל ואצל עמידר ־ החברה המשכנת. זכויותיו בדירה טרם נרשמו בפנקסי המקרקעין. איתמר מבקש לשעבד את דירתו לצורך קבלת הלוואה מהבנק.

בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!

א. לא ניתן לשעבד דירה שנבנתה על ידי חברה משכנת כל עוד זכויות הדייר בדירה לא נרשמו בפנקסי המקרקעין.

ב . לא ניתן לשעבד דירה שנבנתה על ידי חברה משכנת, שכן זכויות הדייר בדירה הינן זכויות חוזיות ולא קנייניות.

ג . ניתן לשעבד את הדירה – שיעבוד הדירה הרשומה בחברה משכנת יירשם ברשם המשכונות.

ד . ניתן לשעבד את הדירה ־ שיעבוד הדירה הרשומה בחברה משכנת יירשם באגף רישום והסדר מקרקעין

(טאבו).
 

5. סמדר ואביתר החליטו למכור את דירתם הישנה, בה הם מתגוררים מזה 8 שנים, ולקנות במקומה דירה חדשה מקבלן. על דירתם הישנה רובצת משכנתא לטובת בנק "משכן". מאחר שאין באפשרותם של סמדר ואביתר לסלק את ההלוואה שנטלו מהבנק לצורך רכישת דירתם הישנה, הם מבקשים להעביר את המשכנתא לדירה החדשה.

בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר.
 

א. עם מכירת דירתם הישנה על סמדר ואביתר חלה החובה לפרוע את מלוא יתרת ההלוואה, אותה נטלו מהבנק לצורך מימון דירתם, ולאחר מכן באפשרותם ליטול משכנתא חדשה למימון הדירה החדשה שבכוונתם לרכוש.

ב . עם מכירת דירתם הישנה באפשרותם של סמדר ואביתר לבצע, בהסכמת הבנק, גרירת משכנתא, ולהחליף את דירתם הישנה המשועבדת לבנק כבטוחה כנגד ההלוואה, בדירה החדשה.

ג . עם מכירת דירתם הישנה חובה על סמדר ואביתר לפנות לבנק ולבצע הקפאת משכנתא לתקופה קצובה עד למועד רכישת הדירה החדשה.

ד. עם מכירת דירתם הישנה סמדר ואביתר רשאים להודיע לבנק, באופן חד צדדי, כי בכוונתם להעביר את השיעבוד לדירה החדשה.
 

6. בתוכנית המיתאר החלה על מגרש ביבנה, נקבעו אחוזי בנייח בסך 85% וחם כוללים את סך כל חבנייח חמותרת. בעלי חמגרש ניצלו 75% מזכויות חבנייח חמותרות, לצורך בניית בית רחב מידות על חמגרש. כעבור 10 שנים מגמר בניית חבית ואיכלוסו, חגישו בעלי חמקרקעין בקשה להיתר בנייח להגדלת חשטח חבנוי, תוך שחם מבקשים חפעם לנצל את כל אחוזי חבנייח המותרים על חמגרש. בנסיבות העניין, איזח מהמשפטים חבאים חוא חנכון ביותר.
 

א. אין מניעה להגשת הבקשה להגדלת השטח הבנוי ־ כאשר לא כל אחוזי הבנייה במקרקעין מנוצלים; ניתן לבקש היתר בנייה להגדלת השטח הבנוי, במסגרת זכויות הבנייה המותרות.

ב. לא ניתן להגיש בקשה להגדלת השטח הבנוי; עם גמר הבנייה, קבלת טופס 4 ואיכלוסו של הבית אין באפשרות בעלי המקרקעין לבקש לנצל את יתרת אחוזי הבנייה המותרים על המגרש.

ג . אין מניעה להגשת הבקשה להגדלת השטח הבנוי ובלבד שבעלי המקרקעין יכללו בה בקשה ל״הקלה" לניצול כל אחוזי הבנייה המותרים על המגרש.

ד . אין מניעה להגשת הבקשה להגדלת השטח הבנוי ובלבד שבעלי המקרקעין יכללו בה בקשה ל״סטייה ניכרת מתוכנית" לניצול כל אחוזי הבנייה המותרים על המגרש.
 

7. יפעת פנתח לסיגלית, מתווכת מקרקעין מוסמכת, בבקשח כי תסייע לח למצוא רוכש למגרש שבבעלותח. סיגלית, חמתווכת, נענתה בשמחה לבקשתה של יפעת והשתיים חתמו על מסמך אחד חנושא את חכותרת ׳הסכם לחזמנת שירותי תיווך במקרקעין בבלעדיות לתקופה של שישה חודשים׳, בו לא פורטו פעולות השיווק שתבצע סיגלית. בטרם חספיקח סיגלית לפרסם את חמגרש למכירה בלוחות המודעות הרלוונטיים, היא גילתה לתדהמתה כי בתוך תקופת הבלעדיות נמכר המגרש לזוג רוכשים, שהובאו ע״י מתווך אחר אשר גבה מיפעת עמלת תיווך. סיגלית עומדת על כך כי ישולמו לה דמי תיווך תמורת העיסקה.

בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר.

א. סיגלית זכאית למלוא דמי התיווך שכן בינה לבין יפעת נכרת הסכם מחייב להזמנת שירותי תיווך.

במקרקעין בבלעדיות. ־

ב. סיגלית זכאית למלוא דמי התיווך, מאחר שחלה בעניינה חזקת "הגורם היעיל" לגבי העיסקה, שנכרתה בתוך תקופת הבלעדיות.

ג . סיגלית אינה זכאית לתשלום דמי תיווך, מאחר שיפעת כבר שילמה עמלת תיווך למתווך אחר.

ד. סיגלית אינה זכאית לתשלום דמי תיווך, מאחר שההסכם עליו חתמה עם יפעת אינו עומד בדרישות החוק

והתקנות. 
 

11. אבשלום, בעל בית פרטי בסביון, פנה למרדכי, מתווך מורשה במקרקעין, וביקש ממנו למצוא רוכש לבית. אבשלום ומרדכי הם מכרים ותיקים ובאחת השיחות האישיות ביניהם גילה אבשלום למרדכי כי הוא נתון בחובות כבדים המעיקים עליו מאד. מרדכי פעל בנמרצות כדי למצוא רוכש לנכס של אבשלום ולשמחתו הגיע למשרדו לקוח אשר הביע התעניינות רבה בעיסקת המכר האמורה. על מנת לקדם את העיסקה פעל מרדכי על דעת עצמו וגילה לרוכש הפוטנציאלי כי אבשלום נתון בחובות ומצבו הכלכלי בכי רע. הרוכש הציע לרכוש את הנכס במחיר מופחת, אבשלום קיבל את הצעתו ועיסקת המכר הושלמה.

בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!

א. מרדכי נהג כשורה, עת מסר לרוכש פרטים אודות מצבו הכלכלי של אבשלום, שכן על מתווך חלה חובה למסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בעניין הנוגע לעיסקת התיווך.

ב . מרדכי נהג כשורה ולטובתו של אבשלום. מרדכי היה הגורם היעיל בעיסקה וגילוי המידע שהיה בידו אודות מצבו הכלכלי של אבשלום, הוא שהביא לתוצאה המצופה.

ג . מרדכי נהג שלא כדין כאשר מסר פרטים אודות מצבו הכלכלי של אבשלום, שכן למתווך אסור לגלות, שלא בהסכמת הלקוח, מידע שהובא לידיעתו, זולת אם הוא חייב לגלותו לפי דין.

ד. מרדכי נהג שלא כדין ועבר עבירה משמעתית של ׳אי גילוי עניין אישי׳ בכך שלא גילה לרוכש כי הוא ואבשלום מכרים ותיקים.