דף הבית / קורס נדלן / רשם המתווכים חומר לבחינה

רשם המתווכים חומר לבחינה

בבואכם לדעת מהו חומר הבחינה של רשם המתווכים 'אתם צריכים לדעת שאותו המבחן בנוי מאותה המתכונת
כבר הרבה מאוד שנים ,רשם המתווכים הוא הגוף שינפיק לכם את רישיון התיווך לאחר שתעברו את מבחן המתווכים.

רשם המתווכים חומר לבחינה -יולי 2017

.      עמרי חתם על הסכם לרכישת מגרש בתיווכה של נחמה. ההסכם החונים היפר מצד המוכר והעיסקה בוטלה.
האם על עמרי לשלם לנחמה המתווכת את דמי התיווך שהתחייב לשלם לה למרות ההפרה מצד המוכר!
א. לנחמה לא מגיעים דמי תיווך מעמרי, שקיים את חלקו בהסכם.
ב . לא, מכיוון שהעיסקה לבסוף לא יצאה לפועל.
ג . לא, על עמדי לשלם רק 50% מדמי התיווך המקוריים להם התחייב.
ד . נחמה זכאית לעמלה בהתאם להסכמי שירותי התיווך שנחתמו עימה.

2.      איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הנכונה ביותר את המונח "הקלה"!
א. בנייה בשינוי קל מהוראות התוכנית החלה במקום הבנייה.
ב . צורת בנייה העושה שימוש בחומרי גלם בעלי משקל קל יחסית.
ג . רישיון הניתן לבעל עסק באופן מקל, עוד בטרם קיבל אישור רשמי מגורמי הרשות, היינו – היתר מזורז.
ד . הקלה בעונשו של עוסק, אשר הפר את חובת הגילוי לצרכן, אם הוכיח כי הפגמים בנכס היו ידועים
לצרכן.

3.      ירון, שהינו בעלים של בית צמוד קרקע, רשם זכות קדימה לגבי הנכס לטובת מרדכי, שכנו המתגורר בצמידות אליו. כשנה לאחר מכן העביר ירון את הנכס שבבעלותו, ללא תמורה, לבנו יהונתן, ללא שהציע אותם תחילה למרדכי.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. ירון זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שהחובה להציע מקרקעין לבעל זכות קדימה אינה חלה על העברה ללא תמורה.
ב . ירון לא היה זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שלא הציע אותם תחילה למרדכי.
ג . ירון זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שזכות קדימה ניתן לרשום רק לטובת בן/בת זוג או קרוב
משפחה מדרגה ראשונה ולא לטובת שכן.
ד . ירון זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שהעברה ללא תמורה מבטלת את זכות הקדימה.

4.      עדי ואופיר שותפים בבעלות על מגרש בפתח תקווה. כיצד תתחלק בעלותו של כל אחד מחם במגרש!
א. הבעלות תתחלק בין השניים רק על פי סיכום מראש ביניהם.
ב . לכל אחד בעלות בשטח מוגדר שגודלו חצי משטח המגרש.
ג . לכל אחד בעלות בשטח מסוים שגודלו לפי חלקו בבעלות על המגרש כולו.
ד . הבעלות של כל אחד מהם מתפשטת בכל אתר ואתר שבמגרש לפי חלקו בבעלות.

5.      עמיר, בעל דירה בבית משותף, מתנייד בכיסא גלגלים ומוגדר "אדם עם מוגבלות" כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. עמיר מבקש לבצע שתי התאמות בבניין: ביטול מדרגות הכניסה והרחבת פתח הכניסה לבית המשותף. בבניין יש 8 דירות שוות בשטחן. רק אחד מבעלי הדירות מתנגד לביצוע שתי ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. ביצוע ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף.
ב . ביצוע ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר טעון הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שישים אחוזים מן
הדירות בבית המשותף.
ג . ביצוע ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר אינו טעון הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף.
ד . עמיר לא יוכל לבצע את ההתאמות המבוקשות על ידו מאחר שנדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית
המשותף לשם כך.

רשם המתווכים חומר לבחינה-נובמבר 2015

 1. החברה הקבלנית "אורנים" בע"מ המתמחה בהקמת קניונים ופרויקטים מסחריים, מקימה פרויקט חדש בבית שמש שבו חנויות רבות. החברה מעוניינת להזמין שירותי תיווך ממיכל המתווכת, כדי שתשווק בבלעדיות את החנויות בפרויקט.

בנסיבות המתוארות, על מה צריכה מיכל להקפיד כדי שהסכם הבלעדיות יהיה תקף לכל תקופת השיווק?

 1. על מיכל להקפיד שטופס הזמנת שירותי התיווך יכלול סעיף בלעדיות, וכן להקפיד לבצע בתקופת הבלעדיות פעולות שיווק כהגדרתן בחוק.
 2. על מיכל להקפיד שטופס הבלעדיות ייחתם כטופס נפרד מטופס הזמנת שירותי התיווך, וכן להקפיד לבצע בתקופת הבלעדיות פעולות שיווק כהגדרתן בחוק.
 3.       על מיכל להקפיד שטופס הבלעדיות ייחתם כטופס נפרד מטופס הזמנת שירותי התיווך, להקפיד לבצע בתקופת הבלעדיות פעולות שיווק כהגדרתן בחוק, וכן לוודא שתקופת הבלעדיות לא תעלה על שישה חודשים.
 4. על מיכל להקפיד שטופס הבלעדיות ייחתם כטופס נפרד מטופס הזמנת שירותי התיווך, להקפיד בתקופת הבלעדיות לבצע פעולות שיווק כהגדרתן בחוק, וכן לוודא שתקופת הבלעדיות לא תעלה על 9 חודשים.

._____________________________________________________________________.

 1. אילו מהקרקעות הבאות אינן "מקרקעי ישראל"?  
 1. מקרקעי הקרן הקיימת לישראל.
 2. מקרקעין שבבעלותה של רשות מקומית.
 3.       מקרקעי רשות הפיתוח.
 4. מקרקעי מדינת ישראל.
 1. ציון רכש דירה בבית משותף הרשום בפנקס הבית המשותפים בלשכת רישום המקרקעין. להפתעתו של ציון התברר לו שלבית המשותף לא נקבע תקנון מוסכם המסדיר את דרך ניהולו.

         בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

 1. כאשר אין תקנון מוסכם, אין מערכת חוקית המסדירה את ניהול הבית המשותף וכל בעיה צריכה להיפתר באסיפת הדיירים של הבניין.
 2. כאשר אין תקנון מוסכם, על הדיירים לפעול על פי התקנון לדוגמא שמפרסמת האגודה לתרבות הדיור.
 3.       כאשר אין תקנון מוסכם, לפחות 3/4 מבעלי הדירות אשר לדירותיהם צמודים לפחות 3/4 מהחלקים ברכוש המשותף מוסמכים לפנות למפקח על הבתים המשותפים בדרישה כי יסדיר את דרך ניהולו של הבית המשותף.
 4. כאשר אין תקנון מוסכם, הבית יתנהל על פי התקנון המצוי.