דף הבית / קורס הכנה למבחן המתווכים / תשובות למבחן המתווכים אוקטובר 2017

תשובות למבחן המתווכים אוקטובר 2017


3.      ירון, שהינו בעלים של בית צמוד קרקע, רשם זכות קדימה לגבי הנכס לטובת מרדכי, שכנו המתגורר בצמידות אליו. כשנה לאחר מכן העביר ירון את הנכס שבבעלותו, ללא תמורה, לבנו יהונתן, ללא שהציע אותם תחילה למרדכי.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. ירון זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שהחובה להציע מקרקעין לבעל זכות קדימה אינה חלה על העברה ללא תמורה.
ב . ירון לא היה זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שלא הציע אותם תחילה למרדכי.
ג . ירון זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שזכות קדימה ניתן לרשום רק לטובת בן/בת זוג או קרוב
משפחה מדרגה ראשונה ולא לטובת שכן.
ד . ירון זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שהעברה ללא תמורה מבטלת את זכות הקדימה.

4.      עדי ואופיר שותפים בבעלות על מגרש בפתח תקווה. כיצד תתחלק בעלותו של כל אחד מחם במגרש!
א. הבעלות תתחלק בין השניים רק על פי סיכום מראש ביניהם.
ב . לכל אחד בעלות בשטח מוגדר שגודלו חצי משטח המגרש.
ג . לכל אחד בעלות בשטח מסוים שגודלו לפי חלקו בבעלות על המגרש כולו.
ד . הבעלות של כל אחד מהם מתפשטת בכל אתר ואתר שבמגרש לפי חלקו בבעלות.

5.      עמיר, בעל דירה בבית משותף, מתנייד בכיסא גלגלים ומוגדר "אדם עם מוגבלות" כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. עמיר מבקש לבצע שתי התאמות בבניין: ביטול מדרגות הכניסה והרחבת פתח הכניסה לבית המשותף. בבניין יש 8 דירות שוות בשטחן. רק אחד מבעלי הדירות מתנגד לביצוע שתי ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. ביצוע ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף.
ב . ביצוע ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר טעון הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שישים אחוזים מן
הדירות בבית המשותף.
ג . ביצוע ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר אינו טעון הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף.
ד . עמיר לא יוכל לבצע את ההתאמות המבוקשות על ידו מאחר שנדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית
המשותף לשם כך.

6.     דנה ועידן סיכמו ביניהם, בעל-פה, כי דנה תשכור את דירתו של עידן לתקופה של שנתיים. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. ככלל, עיסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב, אך לא כך במקרה זה של עיסקת שכירות שאינה עולה על תקופה של חמש שנים. ,
ב . אין תוקף לסיכום בין דנה לעידן, שכן עיסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.
ג . ניתן להתחייב לעשות עיסקה במקרקעין בעל־פה, אך רק במקרה של עיסקאות מסוג מכר ולא בעיסקאות מסוג שכירות.
ד . ניתן תמיד להתחייב לעשות עיסקת שכירות בעל־פה.

7.     מור שכרה את שירותיו של עמרי, מתווך במקרקעין, כדי שיסייע לה למצוא את דירת חלומותיה. יותר משנתיים פעל עמרי ללא הרף במטרה למצוא למור את הדירה המושלמת עבורה. מאמציו הרבים של עמרי נשאו לבסוף פרי, וביום 13.4.2016 קנתה מור דירה. להפתעתה, גילתה מור כי ב־ 1.4.2016 פג תוקף רישיון התיווך של עמרי בשל אי־תשלום אגרה שנתית.
האם מור מחויבת לשלם לעמרי דמי תיווך!
א. כן, אך לאחר-מכן תוכל לתבוע את עמרי בטענה של הפרת חובת הגינות ולדרוש פיצויים.
ב . כן, עמרי היה "הגורס היעיל" בעיסקה ויש לעשות הבחנה בין היעדר זכאות לרישיון לבין מצב זמני של
היעדר תוקף לרישיון מחמת אי-תשלום אגרה בלבד.
ג . לא; אין זכאות לדמי תיווך בהיעדר רישיון בתוקף.
ד . מור מחויבת לשלם לעמרי דמי תיווך יחסיים, היינו ־ רק ביחס לתקופה בה החזיק ברישיון כדין.

קורס תיווך נדלן