דף הבית / מבחן המתווכים / מבחני תיווך לדוגמא

מבחני תיווך לדוגמא

מבחני תיווך אלו אלו המבחנים שרשם המתווכים מעוניין שתעברו
על מנת שתקבלו רישיון תיווך במקרקעין .

כל שעליכם לעשות הוא רק לעבור את מבחן התיווך
ורישיון התיווך יהיה כבר בדרך אליכם…

לא פלא שאלפי נבחנים חדשים נרשמים אל מבחן התיווך של רשם המתווכים מידי שנה.

כאן תוכלו לראות דוגמאות של מבחני תיווך שונים:

מבחני תיווך לדוגמא שנת 2008

.     יוסף, בן 82, פנה למתווך אביגדור על מנת שיעזור לו למכור דירה בשטח של 150 מ"ר בשכונת טלביה בירושלים. אביגדור הגיע לבית של יוסף, סייר בדירה ואמר ליוסף כי ניתן להשיג עבור דירתו לכל היותר מחיר של 100,000 $, וזאת למרות שידע כי השווי האמיתי של הדירה הוא 200,000 $. אחרי מספר ימים הביא אביגדור את אמנון והציג בפניו את הדירה. אמנון, שהכיר את האזור, קפץ על המציאה ושילם עבורה 100,000 $. העברת הרישום משמו של יוסף לשמו של אמנון בלשכת רישום המקרקעין טרם הושלמה. לאחר 3 חודשים התברר ליוסף, באקראי, כי מכר את הדירה במחיר זול מאוד וכי המחיר המקובל באזור הוא 200,000 $.
        
בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא נכון?             

 1. יוסף יכול להודיע לביטול עסקה משום שלא עברה שנה ממועד החתימה.
 2. יוסף יכול להודיע על ביטול העיסקה משום שטרם הושלם רישום ההעברה.
 3.       יוסף יכול להודיע על ביטול העיסקה משום שהתברר כי הוא מכר את הדירה במחצית השווי האמיתי שלה.
 4. יוסף כו לתבוע את המתווך לפי ההוראות חוק הגנת הצרכן, משום שהיטעה אותו לגבי המחיר.

5.      דני,מתווך מורשה, פנה אל רמי, מתווך העובד בסוכנות ידועה בשרון על מנת שימכור עבורו את דירת מגוריו בהוד השרון. הצדדים חתמו על הסכם תיווך.לאחר זמן קצר הצליח רמי למצוא קונה לדירתו של דני, אשר שילם לו את מלוא התמורה שדני ביקש. כאשר רמי דרש את עמלתו בשיעור של 2%בתוספת מע"מ מערך הדירה, סירב דני לשלם.
         בנסיבות המתוארות, האם די חייב לשלם דמי תיווך? מדוע?

 1. דני אינו חייב בתשלום המע"מ אלא רק בתשלום עמלה של 2% מאחר ויש פטור על מע"מ בעיסקאות בין מתווכים.
 2. דני חייב בתשלום של מחצית העמלה בלבד, משום שהעביר עיסקה למתווך אחר ואין זה משנה, כי זהו ביתו הפרטי.
 3.         דני חייב בתשלום מלוא העמלה ואין חשיבות לעובדה כי הוא עצמו מתווך.
 4. דני אינו חייב בתשלום משום שאין עמלה על מכר דירה של מתווך.

6.      על דירתו של יוסי נרשמה בטאבו הערת אזהרה לטובת מוטי. כיום רוצה יוסי למחוק את הערת האזהרה, יוסי הגיש בקשה לטאבו עליה רק הוא חתום, אך רשם המקרקעין סירב למחוק את הערכת האזהרה.
         האם צדק רשם המקרקעין?
א.    לא, על רשם המקרקעין היה למחוק את הערת האזהרה משהונחה לפניו בקשה למחיקת הערת אזהרה.
ב.    כן. הבקשה למחיקת הערת אזהרה הייתה צריכה להיות חתומה על-ידי מוטי, בנוסף לחתימה של יוסי.
ג.     כן. ניתן למחוק הערת אזהרה רק על-ידי צו מבית המשפט המוסמך.
ד.    לא. על רשם המקרקעין היה למחוק את הערת האזהרה במידה ובעל הדירה מבקש זאת.
7.      דקלה מעונינת לפתוח עסק. היא פונה אל רונית, מתווכת במקרקעין, ומבקשת ממנה לאתר עבורה חנות, אותה היא תוכל לשכור לתקופה של שנה אחת, כדי להפעיל בה את העסק. רונית חושבת שאין מדובר במקרה  זה בתיווך במקרקעין.  
         בנסיבות המתוארות, האם רונית צודקת? מדוע?

 1. לא. משום שכל פעולת תיווך שמבצע מתווך במקרקעין, גם כאשר התיווך הוא בעיסקה שאינה כוללת זכות במקרקעין, נחשבת לתיווך במקרקעין.
 2. לא. משום ששכירת חנות מהווה עיסקה בזכות במקרקעין, אשר התיווך בה מהווה תיווך במקרקעין.
 3.         כן. שום שעיסקת שכירות של חנות למשך שנה בלבד אינה יכולה להירשם בלשכת רישום המקרקעין, על כן תיוך בעסקה זו או מהווה תיווך במקרקעין .
 4. כן. משום ששכירת חנות אינה עיסקה בזכות במקרקעין, ועל כן התיווך בעיסקה זו אינו מהווה תיווך במקרקעין .

8.      גילי קיבלה דירשת תשלום היטל השבחה.
         למי עליה לשלם את ההיטל?

 1. למס הכנסה – אגף מיסוי מקרקעין.
 2. למשרד הפנים.
 3. לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
 4. למשרד התשתיות הלאומיות.


מבחני תיווך לדוגמא 2017

 1.      עמרי חתם על הסכם לרכישת מגרש בתיווכה של נחמה. ההסכם החונים היפר מצד המוכר והעיסקה בוטלה.
האם על עמרי לשלם לנחמה המתווכת את דמי התיווך שהתחייב לשלם לה למרות ההפרה מצד המוכר!
א. לנחמה לא מגיעים דמי תיווך מעמרי, שקיים את חלקו בהסכם.
ב . לא, מכיוון שהעיסקה לבסוף לא יצאה לפועל.
ג . לא, על עמדי לשלם רק 50% מדמי התיווך המקוריים להם התחייב.
ד . נחמה זכאית לעמלה בהתאם להסכמי שירותי התיווך שנחתמו עימה.
2.      איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הנכונה ביותר את המונח "הקלה"!
א. בנייה בשינוי קל מהוראות התוכנית החלה במקום הבנייה.
ב . צורת בנייה העושה שימוש בחומרי גלם בעלי משקל קל יחסית.
ג . רישיון הניתן לבעל עסק באופן מקל, עוד בטרם קיבל אישור רשמי מגורמי הרשות, היינו – היתר מזורז.
ד . הקלה בעונשו של עוסק, אשר הפר את חובת הגילוי לצרכן, אם הוכיח כי הפגמים בנכס היו ידועים
לצרכן.
3.      ירון, שהינו בעלים של בית צמוד קרקע, רשם זכות קדימה לגבי הנכס לטובת מרדכי, שכנו המתגורר בצמידות אליו. כשנה לאחר מכן העביר ירון את הנכס שבבעלותו, ללא תמורה, לבנו יהונתן, ללא שהציע אותם תחילה למרדכי.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. ירון זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שהחובה להציע מקרקעין לבעל זכות קדימה אינה חלה על העברה ללא תמורה.
ב . ירון לא היה זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שלא הציע אותם תחילה למרדכי.
ג . ירון זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שזכות קדימה ניתן לרשום רק לטובת בן/בת זוג או קרוב
משפחה מדרגה ראשונה ולא לטובת שכן.
ד . ירון זכאי להעביר את הנכס ליהונתן, מאחר שהעברה ללא תמורה מבטלת את זכות הקדימה.
4.      עדי ואופיר שותפים בבעלות על מגרש בפתח תקווה. כיצד תתחלק בעלותו של כל אחד מחם במגרש!
א. הבעלות תתחלק בין השניים רק על פי סיכום מראש ביניהם.
ב . לכל אחד בעלות בשטח מוגדר שגודלו חצי משטח המגרש.
ג . לכל אחד בעלות בשטח מסוים שגודלו לפי חלקו בבעלות על המגרש כולו.
ד . הבעלות של כל אחד מהם מתפשטת בכל אתר ואתר שבמגרש לפי חלקו בבעלות.
5.      עמיר, בעל דירה בבית משותף, מתנייד בכיסא גלגלים ומוגדר "אדם עם מוגבלות" כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. עמיר מבקש לבצע שתי התאמות בבניין: ביטול מדרגות הכניסה והרחבת פתח הכניסה לבית המשותף. בבניין יש 8 דירות שוות בשטחן. רק אחד מבעלי הדירות מתנגד לביצוע שתי ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. ביצוע ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף.
ב . ביצוע ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר טעון הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שישים אחוזים מן
הדירות בבית המשותף.
ג . ביצוע ההתאמות המבוקשות על ידי עמיר אינו טעון הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף.
ד . עמיר לא יוכל לבצע את ההתאמות המבוקשות על ידו מאחר שנדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית
המשותף לשם כך.
6.     דנה ועידן סיכמו ביניהם, בעל-פה, כי דנה תשכור את דירתו של עידן לתקופה של שנתיים. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. ככלל, עיסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב, אך לא כך במקרה זה של עיסקת שכירות שאינה עולה על תקופה של חמש שנים. ,
ב . אין תוקף לסיכום בין דנה לעידן, שכן עיסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.
ג . ניתן להתחייב לעשות עיסקה במקרקעין בעל־פה, אך רק במקרה של עיסקאות מסוג מכר ולא בעיסקאות מסוג שכירות.
ד . ניתן תמיד להתחייב לעשות עיסקת שכירות בעל־פה.
7.     מור שכרה את שירותיו של עמרי, מתווך במקרקעין, כדי שיסייע לה למצוא את דירת חלומותיה. יותר משנתיים פעל עמרי ללא הרף במטרה למצוא למור את הדירה המושלמת עבורה. מאמציו הרבים של עמרי נשאו לבסוף פרי, וביום 13.4.2016 קנתה מור דירה. להפתעתה, גילתה מור כי ב־ 1.4.2016 פג תוקף רישיון התיווך של עמרי בשל אי־תשלום אגרה שנתית.
האם מור מחויבת לשלם לעמרי דמי תיווך!
א. כן, אך לאחר-מכן תוכל לתבוע את עמרי בטענה של הפרת חובת הגינות ולדרוש פיצויים.
ב . כן, עמרי היה "הגורס היעיל" בעיסקה ויש לעשות הבחנה בין היעדר זכאות לרישיון לבין מצב זמני של
היעדר תוקף לרישיון מחמת אי-תשלום אגרה בלבד.
ג . לא; אין זכאות לדמי תיווך בהיעדר רישיון בתוקף.
ד . מור מחויבת לשלם לעמרי דמי תיווך יחסיים, היינו ־ רק ביחס לתקופה בה החזיק ברישיון כדין.