דף הבית / מבחן המתווכים / מהו חוק רישוי עסקים?

מהו חוק רישוי עסקים?

חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 הוא חוק מדינה אשר קובע את חובת הרישוי על
סוגי עסקים מסוימים וכדי להגשים את מטרותיו.

מהו חוק רישוי עסקים?

לחוק שש מטרות עיקריות ואלו הן:
איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים (* המשרד לאיכות הסביבה)
מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני התפרצות ושוד (* המשטרה)
בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו (* משרד העבודה)
מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה
בדשנים או בתרופות (* משרד החקלאות)
בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים (* משרד הבריאות)
שמירת הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ושירותי כבאות (* הרשות המקומית ושירותי הכבאות)
* ליד כל אחת מ – 5 המטרות הראשונות דלעיל נרשם בסוגריים שם של משרד ממשלתי
אשר מוגדר ע"פ החוק כנותן אישור, סעיף – 6 באחריות הראשות המקומית בלבד
ללא התערבות משרדי ממשלה. חמשת משרדי הממשלה
הנ"ל שותפים לתהליך הרישוי כל אחד בתחומו וכאשר סוג העסק המבוקש נוגע
לאחד או יותר מנותני האישור,(לדוגמה עסק של "משקאות משכרים מקום לצריכתם
" נותני האישורים לגביו הם גם המשטרה וגם משרד הבריאות,החוק לא מתיר לרשות
המקומית להוציא רישיון).

תהליך הרישוי
עם קבלת הבקשה לרישיון וקליטת פרטי העסק ופרטי המבקש למערכת המחשב,
מועברת הבקשה עם תכניות העסק

לבדיקת תברואני האזור, התברואן בודק אם תכניות העסק תואמות את המצב הקיים,
כן את המצב התברואי ובאם העסק גורם או עלול לגרום למפגעים סביבתיים.

בבתי אוכל בודק התברואן אם העסק עונה לדרישות תקנות התברואה לבתי אוכל
"תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל – התשמ"ג 1983.

התקנות הנ"ל מגדירות בצורה ברורה ומפורטת את התנאים הנדרשים לבתי אוכל
ובכלל זה שטחי מינימום לחדר אוכל, למטבח, למחסן, מס' בתי שימוש והכלים הסניטריים
הנדרשים יחסית למס' מקומות ישיבה.

(בית אוכל מוגדר כמקום בו מגישים מאכל ומשקה לצריכה במקום וזה כולל מזנונים בתי קפה ומסעדות).
בשלב הבא (או במקביל) באם תוצאות בדיקות התברואן חיוביות נבדקת הבקשה
ע"י מהנדסת המחלקה לרישוי.מתוקף תפקידה בודקת מהנדסת המחלקה אם תכניות העסק
תואמות את התכניות המאושרות שבתיק הבניה וכן אם סוג העסק המבוקש מותר ע"פ קבוצת
השימושים שבתכנית המתאר לאזור או למקום בו הוא נמצא וכן אם היתר הבניה מאפשר
ניהול עסק מהסוג המבוקש.

במקרים בהם יש ספק באשר לשימוש המבוקש, מועברת הבקשה לקבלת הערות
מחלקות התכנון.השלב הבא בתהליך הרישוי כאשר יש הערות חיוביות הן מתברואת
האזור והן מהיבט של תכנון ובניה הוא העברת תיק הבקשה למשרד הבריאות וזאת אם
סוג העסק אכן מחייב קבלת אישורם (משרד הבריאות הוא הגורם החיצוני היחיד שמקבל
לבדיקה את כל התיק לעומת גורמים אחרים שאליהם מעבירים רק עותק מטופס הבקשה).

רשות הרישוי
ראש רשות הרישוי לפי חוק רישוי עסקים הוא ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא העסק,
או מי שהוא הסמיך לכך. ראש העיר חיפה, הסמיך את מר רמי לוי, סגן ראש העיר,
כראש רשות הרישוי ויו"ר הועדה. נקבעה ועדת רישוי המורכבת מאנשי מקצוע ובהם:
מנהל אגף הפיקוח, נציג מהנדס העיר, יועץ משפטי, מנהל המחלקה לרישוי וסגנו.

ועדה זו והעומד בראשה הוסמכו כחוק ע"י ראש העיר כ"רשות -הרישוי".הועדה קבעה מס
' נהלים כדי לקצר את הליכי הרישוי ולמנוע עומס בעת דיוני הועדה ואלה הנהלים שנקבעו:

מסלול ירוק לאישור רישיונות
נוהל דחיית בקשות
נוהל דחייה במסלול מקוצר

במסלול ירוק מאשרים כל בקשה שאושרה ע"י גורמי הרישוי האחרים ואין בה כל בעיה
תברואית סביבתית או תכנונית.על אישור הבקשה חותמים יו"ר הועדה ומנהל המחלקה לרישוי.

נוהל דחיית בקשות נועד עבור בקשות בהן אחד או יותר מגורמי ברישוי, מתנגד למתן הרישוי.

מליאת ועדת הרישוי דנה במקרים חריגים, במצבים שבהם לא ידוע השימוש שאושר
למבנה העסק בשל העדר או אובדן תכניות מתיק הבניה, במקרים בהם לא ניתן לאשר
רישיון בשל אילוצים תכנוניים אולם יש הסכמת מוסדות התכנון למתן ארכה לרישיון זמני.

במקרים בהם קיימת עבירת בניה פעוטה כגון גגון או סוכך שאינם בולטים באופן ניכר
ובכלל בכל מצב שלא ניתן לטיפול בנהלים המקוצרים.הועדה דנה גם בבקשות לרישוי
רוכלים בהליכי ביטול רישיונות ובערעורים על כוונת הרשות לבטל רישיון.

תהליכי אכיפה
עסק המתנהל ללא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון, מוגש נגדו דוח ניהול עסק ללא רישיון,
ע"י תברואן האזור. על אכיפת הוראות חוק רישוי  עסקים מופקד אגף הפיקוח הכללי.
הדוח מועבר לבדיקת המחלקה לרישוי עסקים בעיקר לצורך אימות נתונים. לאחר בדיקת
המחלקה עובר הדוח לשרות המשפטי להכנת כתב  אישום וזימון הנאשם לבית המשפט.
אין בהליכי האכיפה אפשרות לברירות קנס  וכל עבירת רישוי תידון בדרך זו או אחרת
בבית המשפט למעט במקרים בהם ניתן צו סגירה מינהלי ולא הוגש ערעור.
הורשע אדם על עבירת רישוי לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים רשאי בית- המשפט
מכוח סעיף 16 לחוק להורות על סגירת העסק או על הפסקת העיסוק.
אמצעי אכיפה נוסף הוא סעיף 17 לחוק, לפי סעיף זה רשאי בית המשפט להורות
על סגירת העסק מרגע שהוגש נגדו כתב אישום ועוד בטרם הורשע.
סעיף 20 לחוק רישוי עסקים מתייחס למתן צווי סגירה מנהליים.

הסמכות להוצאת צווי סגירה מנהליים נתונה לגורמים הבאים:

הממונה על המחוז
הממונה על איכות הסביבה
הרופא המחוזי
ראש הרשות המקומית
בעסק של מכירת משקאות משכרים רשאי גם קצין משטרה בדרגת רפ"ק ומעלה
לצוות על סגירת עסק אם נוכח שהדבר דרוש לשמירת שלום הציבור.

שיעורי בית :

יש לפתור את השאלות הבאות :

למי צריך לפנות על מנת לקבל רישיון להפעלת העסק?
אילו עסקים זקוקים לרישיון לצורך הפעלתם?
מהו תוקפו של היתר זמני?
• איזה רשות הרישוי מוסמכת להעניק רישיון עסק?
• האם פתיחת משרד תיווך דורשת קבלת רישיון עסק?
מהם עסקים טעוני רישיון?

נושא זה קשור ישירות לחומר של מבחן המתווכים ומתאים לכל אחד אשר
מעוניין ללמוד קורס תיווך

wpChatIcon